Annotation ID Gloss (Dutch) OPRICHTEN
Annotation ID Gloss (English) ESTABLISH
Senses (Dutch)
1. oprichting, opzetten, oprichten, stichten, stichting