Annotation ID Gloss (Dutch) DOCENT
Annotation ID Gloss (English) TEACHER
Senses (Dutch)
1. docent, leraar, meester, juf, leerkracht, onderwijzer, juffrouw, iemand die lesgeeft