Annotation ID Gloss (Dutch) VANZELFSPREKEND
Annotation ID Gloss (English) OBVIOUS
Senses (Dutch)
1. vanzelfsprekend, vanzelfsprekendheid, duidelijk, natuurlijk