Annotation ID Gloss (Dutch) AF-B
Annotation ID Gloss (English) OFF-B
Senses (Dutch)
1. iets ergens vanaf halen, iets ergens van af trekken, af, afvinken, wegstrepen, checken