Annotation ID Gloss (Dutch) TEGEN-A
Annotation ID Gloss (English) AGAINST-A
Senses (Dutch)
1. protest, tegen, verzet, weerstand, ertegen zijn, tegenhouden