Annotation ID Gloss (Dutch) LESGEVEN
Annotation ID Gloss (English) TEACH
Senses (Dutch)
1. docent, meester, juf, les, aanleren, leerkracht, lesgeven, onderwijzen, doceren, instrueren, leren, onderwijzer, informeren, educatie, onderwijs