Annotation ID Gloss (Dutch) VAN-B
Annotation ID Gloss (English) OF-B
Senses (Dutch)
1. van jullie, zelf weten, van jou, even wachten, eigen pakkie an, van