Annotation ID Gloss (Dutch) AANVALLEN
Annotation ID Gloss (English) ATTACK
Senses (Dutch)
1. aanvallen, bestormen, bedreigen, haten, hekel hebben aan