Annotation ID Gloss (Dutch) RECHT-OP
Annotation ID Gloss (English) HAVE-RIGHT
Senses (Dutch)
1. recht hebben op, rechten, recht, rechtvaardig, recht op, gelijk