Annotation ID Gloss (Dutch) OPNEMEN-A
Annotation ID Gloss (English) TAKE-IN-A
Senses (Dutch)
1. waarnemen, verwerven, nadoen, kopieren, observeren, afleiden, aflezen, afzien, opnemen, verstaan