Annotation ID Gloss (Dutch) NADENKEN-A
Annotation ID Gloss (English) THINK-OVER-A
Senses (Dutch)
1. nadenken, bedenken, zich afvragen, gedachten, twijfelen