Annotation ID Gloss (Dutch) GEHANDICAPT-E
Annotation ID Gloss (English) HANDICAP-E
Senses (Dutch)
1. handicap, gehandicapte, gehandicapten, gehandicapt