Annotation ID Gloss (Dutch) DRINKEN-F
Annotation ID Gloss (English) DRINK-F
Senses (Dutch)
1. borrelen, shotje, sterke drank, glaasje drinken, borrel, glaasje op hebben