Annotation ID Gloss (Dutch) DIALECT-A
Annotation ID Gloss (English) DIALECT-A
Senses (Dutch)
1. dialect, regionale variant, plaatselijk accent