Annotation ID Gloss (Dutch) GEBARENCENTRUM-A
Annotation ID Gloss (English) SIGN-CENTRE-A
Senses (Dutch)
1. gebarencentrum, Nederlands Gebarencentrum, NGc