Annotation ID Gloss (Dutch) DENKEN
Annotation ID Gloss (English) THINK
Senses (Dutch)
1. denken, weten, bewust, beseffen, besef
2. DENK (politieke partij)