Annotation ID Gloss (Dutch) ROEPEN:1
Annotation ID Gloss (English) CALL:1
Senses (Dutch)
1. mij vragen, mij roepen, mij aantikken, mijn aandacht vragen