Annotation ID Gloss (Dutch) KLAGEN-A
Annotation ID Gloss (English) COMPLAIN-A
Senses (Dutch)
1. klachten, klagen, opmerking, kritiek, kritisch