Annotation ID Gloss (Dutch) WACHTEN-B
Annotation ID Gloss (English) WAIT-B
Senses (Dutch)
1. afwachten, verwachten, wachten, lang wachten, geduld hebben