Annotation ID Gloss (Dutch) DRAAIORGEL
Annotation ID Gloss (English) HURDY-GURDY
Senses (Dutch)
1. draaiorgel, aanzwengelen, aan het wiel draaien