Annotation ID Gloss (Dutch) UITSMIJTER
Annotation ID Gloss (English) BOUNCER
Senses (Dutch)
1. portier, uitsmijter, iemand eruit smijten, iemand eruit gooien