Annotation ID Gloss (Dutch) AFWEGEN-A
Annotation ID Gloss (English) ASSESS-A
Senses (Dutch)
1. overwegen, overdenken, wikken, afwegen
2. twijfelen, aarzelen, dubben
3. misschien
4. wegen, weegschaal
5. vergelijken
6. balans, evenwicht, evenwichtig
7. verhouding
8. dilemma
Senses (English)
1. consider, think about, contemplate
2. in doubt, hesitate
3. maybe
4. weigh, scale
5. compare
6. balance, balanced
7. ratio
8. dilemma