Annotation ID Gloss (Dutch) SLAPEN-A
Annotation ID Gloss (English) SLEEP-A
Senses (Dutch)
1. logeren, bed, slapen, dutje, gaan slapen, slaapje, doezelen, slaap