Annotation ID Gloss (Dutch) VERSPREIDEN-A
Annotation ID Gloss (English) SPREAD-A
Senses (Dutch)
1. netwerk, verspreiden
Note(s)
Discuss between annotators
kan ook zonder wiggle??
Discuss between annotators
kan ook zonder wiggle??