Annotation ID Gloss (Dutch) GENERATIE-A
Annotation ID Gloss (English) GENERATION-A
Senses (Dutch)
1. generatie, generaties, van generatie op generatie