Annotation ID Gloss (Dutch) GEVAARLIJK
Annotation ID Gloss (English) DANGEROUS
Senses (Dutch)
1. denk erom, pas op, mopperen, waarschuwen, waarschuwing, gevaarlijk, gevaar