Annotation ID Gloss (Dutch) VERPLEEGSTER
Annotation ID Gloss (English) NURSE
Senses (Dutch)
1. verpleegster, zuster, non, de kap van een zuster, verpleegkundig