Annotation ID Gloss (Dutch) ZORGEN-A
Annotation ID Gloss (English) CARE-FOR-A
Senses (Dutch)
1. babysitten, oppassen, pleegzorg, verplegen, verzorgen, zorgen, pleeg