Annotation ID Gloss (Dutch) UITEN
Annotation ID Gloss (English) EXPRESS
Senses (Dutch)
1. uiten, laten zien, het hart luchten, tonen, uitstraling, uitstralen