Annotation ID Gloss (Dutch) ONTWIKKELEN-B
Annotation ID Gloss (English) DEVELOP-B
Senses (Dutch)
1. enzovoorts, doorgaan, ontwikkeling, verder, evolueren, proces, ontwikkelen, voortgang